Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst

Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer (SBBD)

Wij hebben als buurt ook te maken met buurt overstijgende bewonersbelangen zoals mobiliteit en parkeren, de kwaliteit van de leefomgeving in de binnenstad, veiligheid, grootschalige ontwikkelingen, etc.  Vijf buurtverenigingen in de Deventer binnenstad hebben samen de Stichting Bewonersbelangen Binnenstad Deventer (SBBD) opgericht. 

De vier andere buurtverenigingen zijn:

  •  Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat, 
  • Bewonersvereniging Singelwijk, 
  • Nieuwe Markt BuurtComité 
  • Buurtvereniging Noordenbergkwartier.

 SBBD wil haar doelen onder meer bereiken door overleg met de gemeente Deventer, met de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement SDBM en andere instanties.

Ook zal SBBD indien nodig zelf acties initiëren en uitvoeren en acties van de buurtverenigingen en anderen ondersteunen. De buurtverenigingen blijven zelf en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de directe belangen in hun buurten.

Het bestuur van de SBBD is samengesteld uit bestuurders van de vijf bewonersverenigingen.
Namens het Bergkwartier zijn dit Rik en Tjeerd.

Voor de eerste periode is Henk Hengeveld benoemd tot voorzitter en Nico van Esmond tot secretaris/penningmeester.


Contactadres SBBD:
Nico (G.) van Esmond
Nieuwe Markt 29
7411 PC Deventer
Mobiel 0653 292 178

Overige gegevens: 

KvK: 78601207

Pers:
Stentor (oprichting)

Documenten

Werkwijze SBBD.pdf (189.33KB)
Werkwijze SBBD.pdf (189.33KB)Laatste ontwikkelingen SBBD
Hieronder vind je informatie waarmee SBBD nu mee bezig is (16-02-2021). Omdat SBBD het Bergkwartier overstijgt zijn er ook onderwerpen die misschien op dit moment minder aanspreken.

Hieronder vind je hiervan een beknopte uitwerking van de punten waarover op dit moment gesproken wordt:

Verkeersafwikkeling Keizerstraat en ontwikkelingsperspectief KIEN waaronder uitbreiding Topicus.

De Bewonersvereniging Singelwijk is mede voor de SBBD de optredende partij als de belangen van de bewoners in het geding c.q. gedrang komen. Daarnaast is het denkbaar dat de SBBD vanuit een overkoepelend perspectief en in het belang van de verdere ontwikkeling van Deventer wel een positief oordeel over dit soort ontwikkelingen (geheel of gedeeltelijk) kan c.q. wil hebben. Het lijkt verstandig hierover met elkaar goede afspraken te maken als het gaat wie zich waarover uit.

Autovrij maken Grote Poot e.o.
De Belangenvereniging Polstraat e.o. is de in aanmerking komende partij als belangen van bewoners in het geding c.q. gedrang komen. Maar ook hier is het denkbaar dat de SBBD overkoepelend tot een andere afweging kan komen dan de Belangenvereniging.

Ook hiervoor lijkt het verstandig goede afspraken te maken.

 Verbouwing pand verslaafdenzorg.
De belangenvereniging Polstraat e.o. is de eerst betrokken partij. Daar waar gewenst, kan de SBBD steun verlenen door zich eventueel publiekelijk uit te spreken voor de noodzaak dat overeenstemming met omwonenden van doorslag geven belang is om tot een goed resultaat te komen. De verwachtingen van de verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar en zorginstelling Tacticus dat de verbouwing tot minder problemen leiden, mogen niet leidend zijn omdat elk bewijs ontbreekt.

Emissievrije bezorgverkeer in centrum van Deventer.
Marijke van den Berg – Buurtvereniging Noorderbergkwartier en Jonne Feith – Buurtcomité Nieuwe Markt e.o. nemen deel aan de gesprekken over dit thema.  De keuze waarvoor de gemeente Deventer zich gesteld ziet is onder meer de begrenzing van het gebied tussen de Singel enerzijds en de Welle en verder anderzijds. De begrenzing vanaf het spoorwegtracé tot aan de H.F. de Boerlaan, Kazernestraat, Bokkingshang, Welle lijkt minder discussie op te leveren.
De vraag is of de SBBD hier een collectief standpunt wil en kan innemen

Hinder drugsgebruik in horeca.
Tjeerd Huizinga en Nico van Esmond hebben op donderdag 4 februari 2021 via Teams gesproken met Lucas Dinklo over de overlast voor bewoners van drugsgebruik in horecazaken. Lucas is student van Saxion en doet in opdracht van de gemeente Deventer onderzoek naar dit fenomeen.

Tijdelijke verruiming terrassen in de binnenstad van Deventer.
De SBBD heeft mw. Vera Holst van de gemeente Deventer per mail laten weten dat de SBBD kan instemmen met een tijdelijke verruiming van het terrasbeleid onder de aanname dat deze verruiming slechts geldt gedurende de corana-pandemie

 De Nieuwe Binnenstad en normen voor het parkeren in de binnenstad.
Het blijkt dat het onderwerp ‘parkeren in de binnenstad: hoe en waar’ in samenhang met de voortgang van de notitie De Nieuwe Binnenstad verder zal worden ontwikkeld. SBBD heeft samen met SBMD het initiatief tot deze notitie genomen maar tot dusverre is geen mededeling gekomen over de voortgang van de behandeling van deze notitie na de raadsvergadering. Via mail wordt eerstverantwoordelijke wethouder voor de binnenstad, Carlo Verhaar, gevraagd naar de stand van zaken hij wordt opgeroepen de SBBD actief bij de uitwerking te betrekken.

 Herinrichting Lebuinuspleinen.
In de loop van dit jaar zal de gemeente diverse uitvoeringsopdrachten verstrekken voor de herinrichting van he Grote Kerkhof en de Stromarkt en omgeving. De financiën voor de herinrichting van de Nieuwe Markt en omgeving zijn nog niet beschikbaar gesteld en bij de aanpak van dit gebied speelt ook de herinrichting van het Hegiusgebouw met o.m. het museum EICAS een rol.
Het lijkt niet uitgesloten dat de SBBD wordt gevraagd zich uit te spreken over nut en wenselijkheid van een dergelijk museum voor de stad Deventer.

Overkoepelende rol SBBD
Er lijkt een constante aanwezig bij voorgaand genoemde en andere onderwerpen: vrijwel altijd  worden bewoners (te) laat betrokken bij projecten en worden bewoners uitgesloten van bezwaar maken vanwege de enge definitie van ‘belanghebbende’ die door de gemeente (en de wet?) wordt gehanteerd. Het lijkt een SBBD onderwerp om dit een keer ten principale aan de orde te stellen.

Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar Tjeerd