Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst

Proef verkeersmaatregelenEr is aan de Buurtvereniging Bergkwartier gevraagd hoe wij tot de proef rond de afsluiting van het stuk Brink vanaf de Rijkmanstraat in de weekenden zijn gekomen.Op deze pagina vind je een korte toelichting aan de hand van een 5-tal stappen:
1. prioriteiten Buurtvereniging Bergkwartier
2. enquête verkeersmaatregelen
3. (re)actie gemeente
4. proef
5. Evaluatie proef1. Prioriteiten Buurtvereniging Bergkwartier
Voorafgaand aan de oprichting van buurtvereniging Bergkwartier is er een enquête gehouden onder alle bewoners van buurt. Uit de enquête kwam naar voren dat het onderwerp verkeer (snelheid + hoeveelheid) het grootste punt van zorg van de buurtbewoners was en daarmee binnen de vereniging de hoogste prioriteit diende te hebben.2. Enquête verkeersmaatregelen
Vanaf augustus 2022 heeft het bestuur van de buurtvereniging samen met Jan Webbink het onderwerp verkeer opgepakt. Allereerst is er nogmaals een enquête onder alle bewoners van de buurt verspreid. Zowel onder leden als niet leden; bewoners en bedrijven.In deze enquête vroegen wij:

Een van de meest gehoorde overlast in ons woongebied is:
Onnodig gemotoriseerd verkeer dat zonder bestemming door Menstraat, Bergschild, Kerksteeg, Rijkmanstraat en Achter de Muren Zandpoort rijdt.
Vaak zijn dit mensen die langzaam langs voor de terrassen langsrijden en daarna, regelmatig met te harde muziek, veel  te hard door de Menstraat, Bergschild en Rijkmanstraat deze straten rijden. Dit zorgt voor veel ergernis, een gevoel van onveiligheid en onbegrip.
In het gemeentelijk college-programma is opgenomen, dat men het Bergkwartier ‘autoluw’ wil maken. Omdat de betekenis van ‘autoluw’ nog erg onduidelijk is willen we met deze enquête jullie mening pijlen, zodat we straks weloverwogen en genuanceerd de mening van de buurt kunnen overleggen aan de gemeente.

Doel:
Al het gemotoriseerde verkeer zonder bestemming terugdringen en, indien mogelijk, verwijderen uit de Menstraat, Bergschild, Kerksteeg, Rijkmanstraat en Achter de Muren Zandpoort.
Kortom: een bewoner komt wel bij zijn huis, onnodig verkeer heeft geen of nauwelijks toegang tot de buurt, zodat de leefbaarheid verhoogd wordt.

Van de 110 enquête-formulieren die onder de bewoners zijn verdeeld, hebben we er 59 ingevuld retour ontvangen. Dat komt overeen met een respons van 53,63%.
Deze uitkomst gaf aan dat onnodig verkeer nog steeds een groot punt van zorg is. Van de 59 respondenten gaven 48 respondenten (= 81%) aan dat men voor maatregelen is. De overige 11 respondenten gaven aan het prima te vinden als de huidige verkeerssituatie zou worden gehandhaafd, waarbij bereikbaarheid het voornaamste punt van zorg was (zowel voor de Nee als voor de Ja stemmers).

Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête is op 26 november 2022 een brief aan wethouder Walder (Binnenstad) en wethouder Elferink (Verkeer) verstuurd.

3. (Re)actie gemeente
Naar aanleiding van de brief van 26 november 2022 zijn wij in december voor de eerste keer uitgenodigd door de gemeente. Daarin werd een vervolg afspraak gemaakt om samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om het niet-bestemmingsverkeer zo veel als mogelijk terug te dringen.

Tijdens één van de bijeenkomsten werd gesteld dat volgens de gemeentelijke richtlijnen het probleem niet bestond omdat niet was voldaan aan tenminste 2 van onderstaande 4 voorwaarden:
1. de rijsnelheid ligt boven de 37 km /uur
2. een onoverzichtelijke verkeerssituatie
3. relatief veel fietsers, kinderen en oudere voetgangers
4. er zijn twee of meer ongevallen met letsel in een aaneengesloten periode van 3 jaar.

De verkeerssituatie in de Menstraat, Bergschild, Rijkmanstraat voldoet uitsluitend aan de 3e voorwaarde.
Naast voornoemde 4 voorwaarden hanteert de gemeente nog een andere belangrijke voorwaarde:
Het beeldkwaliteitsplan Bergkwartier staat toe om (eventueel) verkeerskundige elementen te gebruiken, mits deze noodzakelijk zijn en ingetogen worden vormgegeven.

Op basis hiervan heeft de gemeente in april een aantal optionele maatregelen voorgesteld:
• de wijk is alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer;
deze optie viel af, omdat deze volgens de politie niet dan wel zeer moeilijk handhaafbaar is;
• van de straten een voetgangersgebied maken, met uitsluitend toegang van verkeer binnen venstertijden;
deze optie viel af, omdat daarmee de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven te zeer zou worden aangetast;
• verbod voor motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer, door middel van het plaatsen van een verzinkbare paal;
deze optie viel af, omdat het relatief duur is, het moeilijk voor de gemeente te bepalen is wie er over een pas dient te beschikken en het een precedent werking kan hebben naar andere straten waar een soortgelijke problematiek speelt;
• tijdelijke drempels;
deze optie viel af omdat het onnodig verkeer niet tegenhoud (het initiële probleem wordt niet opgelost) en het niet ingetogen kan worden vormgegeven;
• afsluiting van de Brink vanaf de Rijkmanstraat gedurende het weekend van 18:00 tot 06:00 gedurende de maanden maart tot en met oktober; deze optie leek het meest realiseerbaar, onder de randvoorwaarde dat de Menstraat bereikbaar is.

Bij de uitwerking van voornoemde opties zijn naast de gemeente en Buurtvereniging Bergkwartier, worden de eisen/behoeften van de volgende partijen betrokken: de markt, politie, brandweer en horeca.

4.Proef
Op 18 juli zijn we opnieuw door gemeente uitgenodigd. In dit gesprek heeft de gemeente aangegeven graag gedurende de maand september 2023 een proef te willen doen met de door alle partijen als best haalbare optie bestempelde maatregelen.
De gemeente heeft aansluitend een verkeersplan uitgewerkt en ons gevraagd om alle leden van de Buurtvereniging alsmede alle overige bewoners van het Bergkwartier hierover te informeren. De brief met het verkeersplan is in de derde week van augustus verspreid.
Doel van de proef is vaststellen of daarmee het onnodige verkeer aanzienlijk wordt teruggedrongen met behoud van de bereikbaarheid van hun woning voor de bewoners.
Als bestuur van de Buurtvereniging zijn we tevreden met de proef. Het voordeel is dat nog niets vaststaat en we proefondervindelijk kunnen ervaren of het probleem daarmee wordt opgelost met behoud van de bereikbaarheid voor bewoners. Op basis van de proef heel goed kunnen vaststellen of en zo ja op welke punten de maatregelen eventueel dienen te worden aangepast.
Natuurlijk kan het zijn dat er op dit moment punten zijn waarvan je verwacht dat deze nadelig voor bewoners uitpakken. Echter laat de proef dit aantonen.

5.Evaluatie proef
Na de proef gedurende de maand september zullen we alle leden van de Buurtvereniging als ook alle bewoners van het Bergkwartier die geen lid zijn, uitnodigen voor een evaluatie.
De uitkomst van de evaluatie zal vervolgens met alle leden en niet-leden worden gedeeld. Aansluitend zal deze eveneens worden gedeeld met de gemeente.
Uiteraard zullen ook de andere betrokken partijen  de proef evalueren en de uitkomst daarvan delen met de gemeente.
Mochten alle betrokken partijen naar aanleiding van de proef richting de gemeente een positief advies uitbrengen, al dan niet met eventuele aanpassingen, dan zullen gemeente en politie op hun beurt de proef en de uitkomsten en adviezen van de betrokken partijen evalueren. Resulteert dat in een positief advies, dan wordt een zogenaamd ‘verkeersbesluit’ genomen dat door de gemeenteraad dient te worden beoordeeld en waarover diezelfde gemeenteraad een besluit dient te nemen.

Tot slot
Hoewel we signalen ontvangen dat sommige bewoners geen voorstander zijn van de proef, zijn we als bestuur van Buurtvereniging Bergkwartier van mening dat de proef ons in staat stelt om zelf, met elkaar te ervaren of de voorgestelde maatregelen wel / niet voldoende effect hebben met behoud van de bereikbaarheid van de woning voor de bewoners, zonder dat we vastzitten aan een verkeersbesluit.
Wellicht zijn er nog andere oplossingen. Oplossingen die juist door de proef naar voren komen. Enerzijds omdat we het als bewoners zelf ervaren. Anderzijds omdat de proef ook de betrokkenheid van bewoners bij dit onderwerp verder kan vergroten. En dat het onderwerp speelt onder de bewoners van het Bergkwartier is met de resultaten van de enquête voorafgaand aan de oprichting van de Buurtvereniging als ook met de enquête in augustus 2022 onderstreept.

Daarnaast zijn er ook nog andere verkeersonderwerpen (scooters) die onze aandacht hebben. Echter we pakken de verschillende onderwerpen één voor één op.

Tot slot: als we kijken naar de toekomst en de langdurige visie in de beleidstukken van de gemeente, is het belangrijk dat wij als Buurtvereniging Bergkwartier vanaf het allereerste begin bij de gemeente aan tafel zitten en vooraf in plaats van achteraf mee kunnen denken over maatregelen die van invloed zijn op het woon-, leef- en werkklimaat in onze buurt.