Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst

Vlindertuin

De stadstuin aan ’t Bergschild, ook wel  Vlindertuin genoemd, wordt al een groot aantal jaren door bewoners van de aanliggende straten onderhouden en is voor velerlei activiteiten een mooie groene plek in onze buurt 't Bergkwartier.

12 juni 2021
De herinrichting van de tuin is grotendeels gereed. Er zijn nog een aantal zaken die op de korte termijn gerealiseerd zullen worden:

 • de plaatsing van een leenbibliotheek
 • de installatie van een speeltoestel
 • het aanbrengen van informatieborden

De overige items zoals een 2-tal extra zitbanken,  een zandtafel en een rolstoel-opgang naar het hoger gelegen gedeelte van de tuin, zullen worden opgepakt zodra we hiervoor de benodigde financiële middelen hebben verkregen.

Tuinbeheer & -onderhoud
Nu de herinrichting grotendeels gereed is, is het zaak dat we met elkaar zorgdragen voor een zorgvuldig beheer en onderhoud van de Vlindertuin.

In samenspraak met en de actieve betrokkenheid van een aantal buurtbewoners, zijn we tot de volgende afspraken gekomen:

 • er is een Regiegroep die eindverantwoordelijk is voor zowel het onderhoud als mogelijke aanpassingen; de Regiegroep bestaat uit Bert, Anton en Roel; indien voor het onderhoud de hulp van buurtbewoners wenselijk en nodig is, zal dat tijdig worden aangekondigd in de Vlindertuin app;
 • er is een Beheerdersgroep die verantwoordelijk is voor het dagelijks openen en sluiten van de tuin; de Beheerdersgroep bestaat uit Bouwina, Jos, Klaas, Ineke, Erwin en Kirsten
 • er is een Activiteiten coördinator die verantwoordelijk is voor de coördinatie van activiteiten van buurtbewoners in de Vlindertuin, zoals bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, een barbecue of buurtfeest. 
  Ineke Visser (0618034165) is Activiteiten coördinator. Je kunt met Ineke contact opnemen als je graag iets wilt organiseren in de Vlindertuin. Doe dit dan wel zo tijdig mogelijk om te voorkomen dat je iets plant op een dag waarop een andere buurtbewoner al een activiteit in de tuin organiseert.

Eetbare producten
In de tuin groeien tomaatjes, radijs, bonen, fruit en allerlei soorten kruiden. Deze zijn voor algemeen gebruik van alle buurtbewoners. Dus als je trek hebt in een peer of tomaat dan wel één van de vele kruiden voor een heerlijk gerecht, pluk deze dan gerust.

Donatie
Wil je geld doneren voor het realiseren van één of meer van de items die we nog willen realiseren, dan wel voor het onderhoud van de tuin?
Dat kan dat uiteraard. Maak het bedrag dan over op bankrek nr: NL25INGB0009184403 BV Bergkwartier o.v.v. Vlindertuin.

14 februari 2021

Huidige stand van zaken
Eerder hebben we jullie bericht over de herinrichting van de Vlindertuin. Hieronder vind je meer informatie. Wij vinden het belangrijk een nieuwe tussenstand te geven over het plan.

 • De beheersovereenkomst met de gemeente is ondertekend (14-02).
 • Diverse subsidie-aanvragen zijn gehonoreerd en inmiddels is er voldoende geld om te starten met de realisatie van het plan.
 • Naast subsidie-gelden van o.a. de Gemeente Deventer (WijDeventer), de Postcode Loterij, de provincie Overijssel hebben ook een groot aantal bewoners een substantiële financiële bijdrage geleverd. Ongelooflijk mooi te zien hoe groot de betrokkenheid is bij onze buurt en in dit specifieke voorbeeld de Vlindertuin.
 • Als het weer 't toelaat wordt op 1 maart 2021 gestart met de uitvoering.  Wil je (ook) een fysieke bijdrage leveren aan de realisatie van dit bijzonder mooie plan, meld je dan aan bij Bert Nielsen via  vlindertuin@bvbergkwartier.nl. Nagenoeg de volledige realisatie wordt door bewoners van het Bergkwartier uitgevoerd, dus hulp, in welke vorm dan ook, is altijd welkom.  Denk daarbij aan het verwijderen en afvoeren van materialen, het voorbereiden en groen klaarmaken van de grond voor een duurzame herinrichting, het planten van bomen en struiken. En niet te vergeten, het zorgdragen voor de inwendige mens tijdens de vele fysieke werkzaamheden. En uiteraard zullen bij alle werkzaamheden de COVID-19 regels in acht worden gehouden. 

Als gevolg van de vele werkzaamheden zal de Vlindertuin gedurende de maanden maart en april iets minder toegankelijk zijn.
Maar als alles loopt zoals gepland, kan iedereen vanaf begin mei weer volop genieten van de 'nieuwe' Vlindertuin op dit mooie plekje in onze buurt. 

Gedurende de zomer en het najaar zullen de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wil je meer weten over de inhoud van het plan, dan kun je de PDF's downloaden die je verder op deze pagina kunt vinden. Uiteraard kun je ook altijd even langslopen bij één van de bewoners van de Initiatiefgroep Herinrichting Vlindertuin. Ze lichten met heel veel plezier het plan toe.    

16 mei 2020
Herinrichting 
Op initiatief van een 5-tal bewoners is eind 2019 een plan uitgewerkt voor herinrichting van de Vlindertuin. Uitgangspunt daarbij was een nog betere aansluiting bij de wensen en behoeften van de verschillende bezoekers – veelal bewoners, kinderen en toeristen - van de Vlindertuin. Nadat het plan tijdens een open bijeenkomst op 4 februari 2020 is gedeeld met de buurtbewoners en hen is verzocht om feedback, is het plan onlangs voorgelegd aan de Gemeente Deventer. Op 6 april 2020 heeft de Gemeente het plan met een aantal kleine aanpassingen en aanvullende voorwaarden goedgekeurd. De voorgestelde aanpassingen zijn daarna door de initiatiefgroep verwerkt in een definitief plan Herinrichting Vlindertuin. 

Kortom, goed nieuws want dat betekent dat de herinrichting kan worden doorgezet.
Maar voor het zover is dat bewoners en bezoekers van het Bergkwartier heerlijk kunnen genieten van een prachtige stadstuin, zullen er nog een aantal stappen moeten worden gezet. 

Volgende stappen
Wat zijn dan de stappen die nog moeten worden gezet? 

 1. Werven van gelden bij gemeente, fondsen en onder bewoners voor de bekostiging van de herinrichting. 
 2. Werven van sponsoren op onderdelen van de nieuwe Vlindertuin.
 3. Aanschaf van groen en inrichtingselementen 
 4. Herinrichten van de Vlindertuin 

Donatie
Wilt u geld doneren?
Dat kan ook via bankrek.nr.  NL25INGB0009184403 BV Bergkwartier o.v.v. Vlindertuin.
Ook is het mogelijk om als persoon of bedrijf een artikel, bijv. een bankje of boom, uit het tuinplan te schenken. Indien gewenst wordt uw naam dan vermeld. Hieronder de lijst met artikelen uit het tuinplan. 

Wat willen we aanschaffen?
Artikellijst website Vlindertuin oktober 2020.pdf (271.26KB)
Wat willen we aanschaffen?
Artikellijst website Vlindertuin oktober 2020.pdf (271.26KB)

Aanmelden 
Vind je het als actief betrokken buurtbewoners en/of gebruiker van de Vlindertuin, leuk om de initiatiefnemers te ondersteunen bij één of meerdere van de nog te zetten stappen, meld je dan aan door middel van een email aan vlindertuin@bvbergkwartier.nl 

Vlindertuin en Buurvereniging Bergkwartier
Uiteraard is het bestuur van Buurtvereniging Bergkwartier erg blij met het initiatief van een aantal bewoners tot herinrichting van de Vlindertuin. De herinrichting, evenals het onderhoud en beheer van de Vlindertuin staan los van de Buurtvereniging Bergkwartier. Het bestuur van Buurtvereniging Bergkwartier verantwoordelijk voor de controle op de financiële middelen die worden verkregen en uitgegeven voor de herinrichting, het onderhoud en beheer van de Vlindertuin