Buurt Vereniging Bergkwartier

Samen naar de toekomst

Initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer

Op mooie dagen ondervinden we in onze buurt geluidsoverlast van motoren.
20 mei is er vanuit de buurtvereniging een commissie opgericht die als eerste de geluidsoverlast is  gaan meten; de initiatiefgroep geluidsoverlast motoren Deventer. Hieruit bleek dat ongeveer 10-15% van de motoren overlast veroorzaakt. Dit zijn er echter op mooie dagen 15 tot 20 per uur met geluidspieken van 95 decibel (vergelijkbaar met een straaljager). De initiatiefgroep is na aanleiding van deze metingen meerdere wegen gaan bewandelen:

 • Contact leggen met de gemeente en vragen om maatregelen
 • Onderzoeken of deze geluidsoverlast ook in andere bewonersverenigingen speelt (zowel binnen als buiten Deventer).
 • Contact leggen met deze bewonersverenigingen.
 • Contact leggen over deze problematiek met politici op provinciaal en landelijk niveau.
 • De regelgeving rond geluidsoverlast en motoren uitzoeken (regionaal, nationaal en Europees).

Dit heeft geleid tot de volgende (voorlopige) resultaten:

 • Een uitnodiging voor het Forum van de gemeente. We hebben door de corona maatregelen hier nog geen gebruik van kunnen maken.
 • De het volgende amendement is aan het verkiezingsprogramma van de PVDA voorgesteld en het partijbestuur vind dit een goed punt:
  "Wij zetten ons in om geluidoverlast van motorvoertuigen te verminderen."
 • De initiatiefgroep is aangesloten bij de Nefom (Nederlandse Federatie Omgevingsoverlast Motorvoertuigen)
 • Een doelstelling per 1-1-2023 van 70 decibel voor motoren
 • Aandacht binnen de Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Vragen in provinciale staten Gelderland en Overijssel
 • Kamervragen

De initiatiefgroep bestaat uit:
Anton Slager, Marcel Wendrich, Roel de Beer, Wim Ode, Wim Bekedam

Op deze pagina vind je een hieronder verdieping op dit onderwerp.
Daarna diverse documenten die de initiatiefgroep gebruikt heeft.

BERGKWARTIER, DEVENTER EN HET TEGENGAAN VAN GELUIDSOVERLAST DOOR MOTOREN

Geluidsoverlast door een deel van de motorrijders vormt overal in Nederland en andere Europese landen een toenemend probleem. Met de groei van het aantal motoren groeit ook de ergernis van degenen die de herrie moeten ondervinden. Overal neemt de roep richting de overheden toe om tot passende maatregelen te komen.

Ook veel bewoners in en om Deventer, en zeker ook die in het Bergkwartier, zijn bepaald niet blij als de gashandels losgaan in de (binnen)stad, op provinciale wegen en in of bij kwetsbare buitengebieden. Maar wij zijn zeker niet de enigen die deze overlast ervaren. Inmiddels hebben zich landelijk al 23 bewonersgroepen aangesloten bij de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM).

De NEFOM is op 3juli jl. opgericht en stelt zich ten doel dat voor motorfietsen op korte termijn dezelfde geluidsmaxima gaan gelden als voor auto’s. Dat maximum ligt voor auto’s op 70 dB(A). Voor motorfietsen kan dat nu zomaar nog oplopen tot 95 dB(A), het equivalent van het straaljagergeluid.

Vanuit de Buurtvereniging Bergkwartier zijn een aantal mensen sinds 20 mei 2020 actief om hier in Deventer iets tegen deze overlast door een deel van de motorrijders te doen. Zo hebben wij op verschillende zon- en feestdagen zelf metingen gedaan naar de (extreme) overlast door motoren, vooral op en rond de Wilhelminabrug. Met veelzeggende resultaten.

Verder hebben wij via ons eigen netwerk in de achterliggende periode contacten gelegd met de provincies Overijssel en Gelderland, met de burgemeester van Bergen (NH) en met de NEFOM. Inmiddels heeft dit onder meer geleid tot het stellen van vragen over dit onderwerp vanuit Provinciale Staten in Overijssel en Gelderland aan de betrokken gedeputeerden. In Bergen wordt door de burgemeester gewerkt aan een Kadernota met daarin nieuwe beheers- en handhavingsmaatregelen. De burgemeester van de Krimpenerwaard zal, conform een motie vanuit de gemeenteraad, dit onderwerp binnenkort ten overstaan van alle burgemeesters aan de orde stellen tijdens de landelijke vergadering van de VNG ( Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Binnen Deventer hebben wij inmiddels per brief signalen verzonden aan zowel de wethouder mobiliteit als aan de wethouder binnenstad. Tot dusverre houdt men binnen de gemeente de boot nogal af. Maar wij hebben goede hoop dat nu de roep om aanpak en handhaving binnen Europa en in steden en dorpen elders in Nederland almaar toeneemt, dit signaal om actie uiteindelijk ook in onze stad gaat doordringen.

Onze gebundelde inzet komt zowel landelijk, als provinciaal en hier in Deventer neer op het bereiken van de volgende doelstellingen:

1. de maximale geluidsnorm voor auto’s van 70 dB(A) moet uiterlijk per 1 januari 2023 ook verplicht gelden voor motorfietsen

2. deze norm dient dan vervolgens ook te worden gehandhaafd vanuit OM en politie.

Wellicht ten overvloede: het is zeker niet onze bedoeling om alle motorfietsen te verbieden. Wel om aan het (extreme) geluid van een deel daarvan paal en perk te stellen.

Wij zullen u als bewoners in het Bergkwartier en leden van de Buurtvereniging met enige regelmaat op de hoogte houden over de voortgang op dit onderwerp.

Namen de werkgroep Bestrijding Motorenoverlast Deventer,

Anton Slager, Marcel Wendrich, Roel de Beer, Wim Ode, Erwin Broere, Wim Bekedam

Documenten